Projekt

Głównym celem projektu jest promowanie nowoczesnej komunikacji naukowej, ciekawości i samodzielnego myślenia. Centrum Nauki pełni rolę ogólnie dostępnego laboratorium, które oferuje szerokie możliwości zachęty do ciągłego rozwoju, samorealizacji i kreowania postaw proinnowacyjnych. Wszystko to odbywa się pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej, która pomaga w innowacyjny sposób zachęcać dzieci i młodzież do nauki przedmiotów zarówno ścisłych jak i humanistycznych. Dzieci uczą się poprzez zabawę, która wywołuje zaciekawienie i pobudza do działania.

 

Centrum Nauki – projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa II, Działanie 2.1 Rozwój innowacji oraz wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz sektora „badania i rozwój”.

Wartość całkowita projektu:

18 388 984, 22 zł

Dofinansowanie EFRR:

15 630 636, 59 zł

Wkład własny:

2 758 347, 63 zł