Przeszłość Przyszłością Regionu

swiss_contribution_logo_kszf13271595_1050890871643348_529752538_o

13214384_1050890168310085_18755852_o

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne otrzymało dofinansowanie w konkursie dla jednostek sektora finansów publicznych na projekt pn. „Przeszłość przyszłością Regionu”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W dniu 28 kwietnia 2016 year
w Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu podpisano umowę dotacyjną. The total value of the project: 48 600,00 zł, wartość dofinansowania: 41 310,00 zł

Program „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” rozpoczął się w październiku 2011 r. i potrwa do grudnia 2016 r. Realizuje go fundacja Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z siedzibą w Sandomierzu, w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim oraz Gminą Dwikozy (od września 2014 r.). Biorą w nim udział powiaty: kielecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski z wyłączeniem miast: Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego.

ZAKRES I CELE PROGRAMU:

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 • Przeprowadzenie trzech tematów warsztatów z dziedziny garncarstwa, zielarstwa
  i ziołolecznictwa, i wyrobu biżuterii; wszystkie warsztaty odbędą się w nowoczesnych, dostosowanych pracowniach Centrum Nauki Leonardo da Vinci (Centrum). Prowadzone będą przez wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników Centrum. Czas trwania każdego z warsztatów to 90 minutes. Warsztaty prowadzone będą w każde soboty i niedziele w okresie od maja do września 2016 year; Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie będą mogli dokonać rejestracji on-line za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach internetowych http://cndavinci.pl/, www.rcnt.pl, telefonicznie lub zapisać się osobiście.
 • Konferencję inaugurującą projekt;
 • Działania informacyjno-promocyjne;

Projekt zakłada rozszerzenie oferty Centrum Nauki o workshops: ceramiki glinianej, obróbki kamienia i minerałów – wyrób biżuterii dawnej, zielarstwa. The project will produce lab, umożliwiającej prowadzenie warsztatów.

Konferencja planned in the project will help promote the region, a także umożliwi przekazanie wiedzy o możliwości wykorzystania zasobów regionu (glina, kamień, zioła)
w celach gospodarczych.

Cel główny projektu

Upowszechnienie wiedzy na temat potencjału unikalnych walorów kulturowo- przyrodniczych Regionu Gór Świętokrzyskich i możliwości jego wykorzystania w celach społeczno- gospodarczych.

Cele szczegółowe

 1. Przekazanie społeczeństwu wiedzy nt. zasobów kulturowo-przyrodniczych Regionu.
 2. Pielęgnowanie elementów świętokrzyskiego rękodzieła artystycznego oraz rzemiosła jako kontynuacja wartości, które są świadectwem lokalnej tożsamości.
 3. Zdobycie umiejętności praktycznych z dziedziny rękodzieła i zielarstwa przez osoby biorące udział w warsztatach.
 4. Rozszerzenie oferty turystycznej Regionu.
 5. Podniesienie świadomości na temat możliwości wykorzystania dóbr Regionu w kontekście rozwoju gospodarki.

Osiągniecie powyższych celów przyczyni się do osiągnięcia celu programu, w szczególności uwzględnionego w celu naboru: upowszechnienie potencjału lokalnych zasobów kulturowo -przyrodniczych i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich.

HARMONOGRAM REALIZACJI

Realizacja projektu rozpoczęła się 28 kwietnia 2016 year, a zakończy się 30 September 2016 r.

Poszczególne działania wdrażane będą w następujących terminach:

 • Action 1. Workshops “Nie święci garnki lepią” 2016 to September 2016
 • Action 2. Warsztaty „”Wiedźma uczy zielarstwa” 2016 to September 2016
 • Action 3. Workshops “Przyozdobieni dzięki tradycji” ” 2016 to September 2016
 • Action 4. Konferencja inaugurująca projekt maj 2016
 • Action 5. Działania informacyjno-promocyjne 2016 to September 2016

WARTOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANIA SZWAJCARSKIEGO

Total value of the project is 12196,96 CHF, and received funding from the Swiss side is 10 367,41 CHF. Pozostałe środki to wkład własny Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego.

KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM:

Zasadność przeprowadzenia powyższego projektu wpisuje się w założenia statutu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (RCNT). Jednostka ma za zadanie m.in. wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli, promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, wykorzystanie turystyczne oraz wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo będących we władaniu Centrum. Działania zaplanowane w projekcie pozwolą na realizacje celu naboru: Upowszechnienie potencjału lokalnych zasobów kulturowo – przyrodniczych i popularyzacja walorów regionu Gór Świętokrzyskich i jego celów szczegółowych.

Zapraszamy na strony: