Instrukcja postępowania i wprowadzenia środków ostrożności w dziale Centrum Nauki na okoliczność ponownego otwarcia Centrum Nauki dla zwiedzających w czasie pandemii COVID-19.

 

 1. Centrum Nauki otwarte jest dla zwiedzających od środy do niedzieli w godzinach od 8:00 do 16:00. Wejście do budynku możliwe jedynie w wyznaczonych stałych porach: 8:30, 11:00, 13:30.
 2. Obowiązuje limit czasu zwiedzania wynoszący maksymalnie 2 godziny.
 3. Po każdorazowym upływie czasu zwiedzania i wyjściu wszystkich zwiedzających z budynku obowiązuje półgodzinna przerwa w zwiedzaniu, umożliwiająca pracownikom dezynfekcję urządzeń, poręczy, wind, klamek, posprzątanie toalet itp.
 4. Maksymalna liczba zwiedzających znajdujących się jednocześnie w obiekcie to 270 osób.
 5. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna, która dostępna jest pod numerem telefonu: 609 290 121.
 6. Każda osoba indywidualna / przedstawiciel rodziny / przedstawiciel grupy zobligowana/-y jest przed wejściem do Centrum wypełnić ankietę informującą o aktualnym stanie zdrowia swoim, jak również swych podopiecznych, a także podać dane kontaktowe (imię, nazwisko oraz aktualny numer telefonu), w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19.
 7. Zwiedzanie grupowe może się odbywać jedynie w małych, 10-osobowych podgrupach, nad którymi czuwa nieustannie opiekun. Wymagane jest, aby opiekunowie większych grup, przed wejściem do Centrum, dzielili podopiecznych w małe podgrupy.
 8. Sale laboratoryjne pozostają zamknięte dla zwiedzających, a tym samym wykluczone są z oferty Centrum warsztaty i pokazy naukowe. Ponadto, zawieszona zostaje również oferta wyjazdowa.
 9. Każdy zwiedzający, przed wejściem do budynku Centrum Nauki, dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu, dostępnym przy kasie Centrum Nauki oraz zobligowany jest do dokonania pomiaru temperatury własnego ciała.
 10. Każda osoba, przed wejściem do budynku Centrum Nauki, zobowiązania jest do zasłonięcia maską ust oraz nosa. Osoba, która nie ma zasłoniętych ust i nosa, może  nie zostać wpuszczona na teren obiektu.
 11. Należy ograniczyć dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także dotykanie rzeczy osobistych, szczególnie telefonu.
 12. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, po czym jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do kosza i umyć, bądź zdezynfekować ręce.
 13. Zwiedzający, w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, wysoka temperatura ciała) nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. Ponadto, na terenie Centrum nie mogą przebywać osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami chorymi, zakażonymi, izolowanymi lub poddanymi kwarantannie.
 14. Zwiedzający zobligowani są do zachowania 2-metrowych odległości pomiędzy sobą oraz do zwiedzania ekspozycji zgodnie z wyznaczonym kierunkiem przemieszczania się, co ułatwi zachowanie niezbędnego dystansu. Kierunek zwiedzania wyznaczają rozmieszczone na terenie ekspozycji strzałki, komunikaty oraz taśmy ostrzegawcze.
 15. Opiekunowie grup zobligowani są do zachowania wyznaczonych zasad bezpieczeństwa wśród dzieci (zachowanie odpowiedniego dystansu, kierunku zwiedzania wystawy, higieny i dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa).
 16. Wejście do budynku możliwe jedynie przejściem służbowym, bez konieczności masowego dotykania bramek.
 17. Na terenie całej wystawy, przy każdej ze stref tematycznych, rozmieszczone są automatyczne, bezdotykowe dozowniki służące do dezynfekcji rąk. Zwiedzający są zobligowani do odpowiedzialnego korzystania z nich przed podejściem do eksponatów znajdujących się w danej strefie tematycznej. Osoby posiadające założone rękawiczki także zobligowane są do ich dezynfekcji.
 18. Obsługa urządzeń multimedialnych, posiadających monitory dotykowe, możliwa wyłącznie po założeniu jednorazowych rękawiczek. Każdy zwiedzający zobligowany jest do posiadania własnych rękawiczek jednorazowych.
 19. Zużyte maseczki, rękawiczki i chusteczki należy wyrzucać do specjalnie przygotowanych koszy, przeznaczonych na odpady medyczne, rozmieszczonych na terenie wystawy.
 20. Wyłączone z użytku są: sztalugi malarskie, wewnętrzny plac zabaw, suszarki do rąk w toaletach, Wielka Dmuchawa, Jak silny jesteś?, Pojemność płuc, Kalejdoskop, Pin Art – „Ścianka Przytulanka”.
 21. Po umyciu rąk w toaletach jest możliwość osuszenia ich jedynie za pomocą ręczników papierowych.
 22. Windą mogą poruszać się jedynie osoby niepełnosprawne oraz posiadające wózek dziecięcy. W widzie może przebywać jedynie 1 osoba. Możliwość przebywania w windzie 2 osób istnieje jedynie w przypadku, gdy osoba korzystająca z windy wymaga nieustannej opieki / pomocy opiekuna.
 23. Bezpośrednio przy stanowisku kasowym może znajdować się tylko jedna osoba, rodzina. Ponadto, stojąc w kolejce przy kasie, należy zachować min. 2-metrowy dystans między osobami / rodzinami, stosując się do oznaczeń umieszczonych na podłodze.
 24. Na stanowisku kasowym znajduje się zamontowana osłona przeciwwirusowa, oddzielająca pracownika Centrum od zwiedzających.
 25. Po opuszczeniu wystawy nie ma możliwości powrotu na nią.
 26. W budynku musi być nieustannie obecna przynajmniej jedna pracownica porządkowa, w godzinach funkcjonowania Centrum.
 27. Pracownicy porządkowi zobligowani są do czyszczenia, kilka razy dziennie (przed przyjściem zwiedzających, w trakcie wyznaczonych przerw w zwiedzaniu, po wyjściu ostatnich zwiedzających), toalet, poręczy, klamek, lady przy kasie, przycisków w windach, niemulimedialnych eksponatów interaktywnych i wszystkich, możliwych do dotknięcia przez zwiedzających powierzchni, środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu. Zobligowani są także do częstego mycia powierzchni użytkowych środkami czystości.
 28. Pracownicy porządkowi zobligowani są do częstego opróżniania koszy na śmieci, szczególnie w toaletach.
 29. Edukatorzy Centrum są zobligowani wycierać, kilka razy dziennie, ekrany dotykowe w eksponatach multimedialnych oraz gabloty z pleksi specjalnym środkiem przeznaczonym do czyszczenia monitorów (bezalkoholowym).
 30. Edukatorzy Centrum są zobligowani wycierać, kilka razy dziennie wszystkie miejsca styku dłoni z powierzchnią w eksponatach interaktywnych (np. drewniane elementy zagadek logicznych, miejsce styku dłoni z powierzchnią w eksponacie „Puls”, elementy imitujące tropy zwierząt oraz płytki imitujące odpady w eksponatach ekologicznych itp.).
 31. Każdy pracownik Centrum Nauki, zobligowany jest do zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu, występujących u siebie niepokojących objawów wskazujących na przeziębienie bądź infekcję.
 32. Pracownicy Centrum są zobligowani zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu wszelkie zauważone przez nich objawy infekcji u odwiedzających, takie jak np.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem.
 33. Każdy pracownik zobligowany jest do zasłaniania ust i nosa za pomocą maski w czasie obecności zwiedzających w budynku.
 34. W przypadku, gdy osoba zwiedzająca lub pracownik Centrum Nauki zostanie skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji, w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 35. W przypadku zaistnienia innych spraw nieujętych w niniejszych procedurach decyzje podejmuje pracownik wyznaczony przez Centrum Nauki.

* – w zależności od zmiany obostrzeń maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w obiekcie może ulec zmianie.

2